ירוק בכפר - כפר סבא - גיליון 1088

09-7604071 רשת מקומונים בשרון תנו למודעה שלכם לפגוש את החשיפה שלנו אילנה עברה לנתניה 050-7382452 עיסוי מ-ידיים חמות ומענגות כולל שישי שבת 10:00- 1:00 בתאום מראש 21 רח׳ רזיאל ניסים הובלות העברות דירות, משרדים, פריטים בודדים 050-5314176 050-3456800 09-7653955 שרותי אחסנה השכרה הוד השרו 4 - פ ר ס ם ל שבועות בלוח הירוק (999) 09-7604071 מ״ר 149 ,׳ חד 4 פנטהואז מ.גדולות 2 מיקום מעולה לחודש ₪ 6,100 חניות 2 ע ו ד ד א ל מ ג ו ר 0 5 0 - 6 4 9 4 9 7 2 במגדיאל משופצת מ“ר. 113 חד‘ ענקית 3 .למיידי ₪ 4,600 רק 054-4814919 איריס קוריאט גרינולד נכסים מכירה הוד השרו 4 - פ ר ס ם ל שבועות בלוח הירוק (999) 09-7604071 חד׳, מ. שמש 5 1200 ב חניות 2 לנוף פתוח ₪ 2,890,000 ומחסן ש ר ו ן א נ ד ר ס ו ן 0 5 2 - 6 1 4 8 5 2 7 מ“ר בנוי 110 בית מ“ר ראוי 300 מגרש ₪2,900,000 למגורים ע ו ד ד א ל מ ג ו ר 0 5 0 - 6 4 9 4 9 7 2 בשכונת גיל עמל חד לפנ י פי נ ו י 5 ₪ 1,860,000 בינוי ש ר ו ן א נ ד ר ס ו ן 0 5 2 - 6 1 4 8 5 2 7 חד׳, עורפית, 4 במגדיאל נוףפתוח, מ. שמש, ממ“ד, ₪ 2,190,000 מעליתחניה ש ר ו ן א נ ד ר ס ו ן 0 5 2 - 6 1 4 8 5 2 7 ח ד ‘ נ ד י ר ה 3 בבן גוריון מושקעת! חנ י י ה + מעל ית 054-4814919 איריס קוריאט גרינולד נכסים חד‘ במשאבים 3.5 ללא מעלית 2.5 ׳ קו 38/2 פוטנציאל תמא 054-4814919 איריס קוריאט גרינולד נכסים ח ד ‘ ב ר ע ו ת 4 משופצת מהיסוד. ח נ י ה ו מ ע ל י ת ב נ י י ן ב ו ט י ק . 054-4814919 איריס קוריאט גרינולד נכסים חד‘ במרכז העיר, 5.5 מעלית וחנייה. + ממ“ד נוף כפרי מהמם! 054-4814919 איריס קוריאט גרינולד נכסים חד‘ מיניפהטהאוס 6 מ“ר. 200! נוף מדהים חנ י ו ת ו מחס ן 2 054-4814919 איריס קוריאט גרינולד נכסים נדיר! בית בודד מעוצב 1,000 ומושקע. עלשטח מ“ר. ברח׳ המנחם 054-4814919 איריס קוריאט גרינולד נכסים 5 במגדיאלמיניפנטהאוס מ“ר. מעוצב אדריכלית 150‘ חד חניותומחסן. 2. מ“ר 50 מרפסת 054-4814919 איריס קוריאט גרינולד נכסים ברש“ י ד י רת גג מהממת, עורפית מעלית וממ“ד + חניה 054-4814919 איריס קוריאט גרינולד נכסים מכירה רעננה חדש ו מפ ו אר ! קוטג ׳ ים בצפו ן הירוק כולל יח׳ נ פרדת ו ח נ י ו ת במרתף בלעדיות ר ו ז נ ט ל (1349) 054-5631368 מכירה בכפר בא 4 - פ ר ס ם ל שבועותבלוחהירוק (999) 09-7604071 מפרטי, במייסדים 143 ׳ חד 4 דופלקס מ״רמרפסת 20+ מ״ר ש מ ש מ ו א ר ת (1349) 052-6831023 חד׳, מ.שמש, 5 דופלקס חדרמתבגר, ממ״ד, מחסן. ₪ 3,690,000 חניות 2 ש ר ו ן א נ ד ר ס ו ן 0 5 2 - 6 1 4 8 5 2 7 חד׳, מ.שמש, 5 דופלקס חניות, 2 , ממ״ד, מעלית ₪ 3,980,000 , מחסן ש ר ו ן א נ ד ר ס ו ן 0 5 2 - 6 1 4 8 5 2 7 ח ד ׳ , מ מ ״ ד , 4 מ . ש מ ש . ח נ י ה ₪ 3,200,000 ומעלית ש ר ו ן א נ ד ר ס ו ן 0 5 2 - 6 1 4 8 5 2 7 (1999) דרושים/ות מאבטחים/ות לסיור במושבים בלילות מתאים גם לסטודנטים )אפשרות למועדפת( 054-7722140 גיל שקד אבטחה ₪ 10:00 עד 06:00 ימים א'-ה' משעה 08:00 עד 06:00 יום ו' משעה תנאים טובים לאזור כפר סבא דרוש/ה מחסן מעוצבת, + ׳ חד 4 יח׳ הורים, מעלית ₪ 2,190,000 . וחניה ש ר ו ן א נ ד ר ס ו ן 0 5 2 - 6 1 4 8 5 2 7 4 חדשהפכהל 5 דופלקס משופצתחנייה, מרפסת 1,840,000 ללא רק 054-4814919 איריס קוריאט גרינולד נכסים פנטהאוס דופלקס קומות 2 מ“ר על 300 חניות ומחסן 2! מעליתלדירה 054-4814919 איריס קוריאט גרינולד נכסים השכרה בכפר בא חד׳ 3 , מפרטי חדשה מרפסת + מרווחים מעלית ליד הקניון + (1349) 055-6691365 מגרש הוד השרו מ“ר 380 מגרש כ בשכו נת רמתי ים, ₪ 3 , 8 9 0 , 0 0 0 ש ר ו ן א נ ד ר ס ו ן 0 5 2 - 6 1 4 8 5 2 7 דרושי למפעל בהוד״ש עובד כללי לעבודות מכני ות פשוטות (1347) 050-9663339 לענף הגזם בהוד + השרו ן נהגים עו זרים למשרה מ ל א ה א ל ע ד (1344) 050-3030015 ייעות 4 - פ ר ס ם ל שבועות בלוח הירוק (999) 09-7604071 לג ן י לד ים פרטי במרכז הוד השרון סייעת למשרה חלקית אלה: עם נסי ו ן , (1349) 052-6457793 / 8289869 / ירוק דירוג מהנדסים/ 38-42 : מתח דרגות הנדסאים / לפי טבלת שכר מהנדסים/ אדריכלים / הנדסאים של משרד האוצר, בכפוף לאישור משרד הפנים היקף משרה: שעות שבועיות 42 , משרה 100% - לתפקיד: 5/21 מכרז פומבי מידען/ית תכנוני מתח דרגות: דירוג חינוך ונוער, בהתאם להשכלת משרה 75% : המועמד היקף משרה שעות שבועיות) 27( - לתפקיד: 6-7/21 מכרז פומבי משרות) 2( עובד/ת קידום נוער מתח דרגות: דירוג חינוך ונוער, בהתאם להשכלת משרה 80% : המועמד היקף משרה שעות שבועיות) 24( - לתפקיד: 8-15/21 מכרז פומבי מדריך/ת מוגנות בחטיבות ובתיכונים משרות) 8( עיריית כפר סבא לפרטים נוספים, ניתן להיכנס לאתר האינטרנט של העירייה www.kfar-saba.muni.il 12:30 בשעה 7.2.21 הגשת מועמדות: עד הזמנה להציע הצעות , מזמינה והתרבות הוד השרו החינו החברה לקידו 36 ברחוב גול בזאת הצעות להשכרת נכ המצוי ( לשימוש לצור as is) במצבו הקיי בהוד השרו או כל פעילות חינוכית או /מעו יו הפעלת ג ילדי פעילות החברה. תרבותית אחרת שמשתלבת ע .17:30 : בשעה 15.02.21 שני ביו יתקיי יור מציעי , יש להגיש בתיבת כל המ מכי את ההצעה בצירו , לא יאוחר מיו הוד השרו 11 ברח‘ אילת המכרזי . בצהרי 12:00 עד השעה 22.02.21 החברה תאפשר קבלת הצעות לחלק מהמושכר. החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר, או הצעה אחרת כלשהי. החברה רשאית לבטל את ההזמנה להציע הצעות ו/או לשיקול דעתה הבלעדי. את היקפה, בהתא להקטי לקבלת נו ח ההזמנה במלואה יש לשלוח מייל ל: office @mosdothh.com מיסודה של הסוכנות היהודית לארץ ישראל בע"מ (חל"צ) החברה לקידום החינוך והתרבות - הוד השרון 28 4.2.2021 | כב׳ בשבט תשפ״א 1088 | 1346 גיליון רשת מקומונים בשרון 9 2 0 2 1 1 9 9 2 2

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=