ירוק - הוד השרון - גיליון 1325

09-7604071 רשת מקומונים בשרון השכרה בכפר בא 4 - פ ר ס ם ל שבועות בלוח הירוק (999) 09-7604071 חד׳ בבית 2 מיידי, דירת פרטי קומה ראשונה (1328) 052-2619465 מ פ ר ט י , מ י י ד י ברוטשילד במרכז ₪ 3500 ׳ חד 2 העיר (1326) 052-2421864 השכרה חנות בכפר בא מ״ר כולל 140 חנות חנ י ו ת 2 ג לר י ה ₪ 4500 צמודות (1327) 052-3589678 מכירה בכפר בא חד׳, קו׳ 4 , במרכז גבוהה, משופצת, ח נ י ה ו מ ע ל י ת . ₪ 2 , 1 0 0 , 0 0 0 052-6148527 שרון א נ ד ר ס ו ן נ ד ל ״ ן להשכרה הוד השרו חד׳ במרכז 3 , מיידי מגדיאל, לא בשבת (1328) 050-6933993 השכרה חנות בהוד השרו מיידי, במגדיאל, ב ח נ ק י ן ₪ 5,000 מ״ר 30 (1328) 052-85046608 מכירה צור יצחק מ פ ר ט י , מ י י ד י 5 דירת גן דופלקס ₪ 2,150,000 ׳ חד 0 5 4 - 4 4 6 8 2 3 8 (1327) לא בשבת ש בביתכ שף מבשל בבתים ארוחות חג,סעודות שבת , ו לאי ר ועים מ ש פ ח ת י ם במחירים נוחים. מ א י ר פ ר ץ .0 5 3 - 4 2 9 9 9 9 9 מודעות הלוח גם בגיליון האלקטרוני אילנה בכפר-סבא 050-7382452 עיסוי מ-ידיים חמות ומענגות פרטים במשיבון ניסים הובלות העברות דירות, משרדים, פריטים בודדים 050-5314176 050-3456800 09-7653955 שרותי אחסנה דרושי להוסטל לצעירים בכפר סבא מדריכה 6:00-14:00 בשעות ק ו ״ ח ל מ י י ל koniar @ gmail . com (1 3 2 6 ) מחפשת מטפלת 68 לאשה בת ל ע ב ו ד ו ת ב י ת ק ל ו ת , כ ו ל ל מגורים ותשלום ח ו דשי , תנא י ם טובים למתאימים (1325) 052-4090472 8278554 / ירוק עיריית הוד השרון מודיעה על משרה פנויה. תנאי המכרז מופיעים באתר העירוני www.hod-hasharon.muni.il מכרזים יועצ/ת לקידום מעמד האישה 59/20 ' מכרז פומבי מס קצין/ת בטיחות בתעבורה באגף ש.פ.ע 66/20 ' מכרז פומבי מס פקח/ית עירוני/ת באגף ש.פ.ע 65/20 ' מכרז פומבי מס בודק/ת בקשות להיתר בניה במינהל הנדסה 68/20 ' מכרז פומבי מס מועמד/ת העומד/ת בתנאי המשרה ומעוניין/ת להגיש מועמדות למשרה הרלוונטית יעשה זאת דרך אתר עיריית הוד השרון באופן הבא: כניסה ללשונית דרושים ומכרזים, מכרזי כוח אדם, כניסה למשרה הייעודית וביצוע התהליך המונחה. .15:00 בשעה 15.9.2020 ' ניתן להגיש מועמדות עד ליום ג לא תתאפשר הגשת מועמדות ידנית. העירייה שומרת על זכותה לבצע מיון מוקדם של ההצעות והערכת מועמדים על ידי גורם מקצועי. המשרות מיועדת לנשים וגברים כאחד. אגף משאבי אנוש בלעדי לתושבי רמות השבי וה ביבה הקרובה ביותר חיבור לשירותי מוקד ע ייר ביטחו ברכב. במקרה הצור הגעה תו דקות 24/7 פורות להצטרפות למוקד 054-4556605 irisgabriel.co.il ל נכ י נו פי : 054-2556108 הכתובת שלכ לנדל״ בהוד השרו דירת בוטיק נדירה בעפרו נו פתוח למזרח! מ״ר 162 מ״ר מרפ ת 20 + שמש דירת ג מדהימה מרת כיח׳. + ׳ חד 4 . בקרבת הפארק מ“ר 120 חצר כ עיתו בית יוקרתי במערבי מ“ר 380/500 ע בריכה הכי יפה בשוק! מ“ר 330/292 קוטג‘ מק י מרת כיחידה מיני פנטהאוז 1200 ב מרפ ות 2 + ‘ חד 5 לנו פתוח מדהי 1200 להשכרה ב חדרי חדשה 5 ומהממת. מיידי 6,100 נמכר להשכרה חדרי 2 דירת ע מעלית 5 קומה ₪ 3,600 חדש! במתח בית מ“ר 250 , הנערה קרקע לבני בוטיק. 8279146 / ירוק בכפר הודעה בדבר כוונה להקצאת מבנים לשימוש לצרכי ציבור עיריית הוד השרון מודיעה בזאת כי הוגשו לה בקשות להקצאת מבנים לשימוש לצרכי ציבור כמפורט להלן: גוש חלקה כתובת הנכס מטרת השימוש הערות 1 6411 483 רח' החומש מועדון נוער מבנה בשימוש תנועת הצופים. העמותה הגישה בקשה להקצאה לתקופת שימוש נוספת בנכס. 2 6411 483 רח' יאנוש קורצ'ק מועדון נוער מבנה בשימוש תנועת הנוער העובד והלומד. העמותה הגישה בקשה להקצאה לתקופת שימוש נוספת בנכס. 3 6456 227 רח' הבנים ביגודית - מבנה קהילה ורווחה מבנה בשימוש עמותת ויצ"ו – הסתדרות עולמית לנשים ציוניות. העמותה הגישה בקשה להקצאה לתקופת שימוש נוספת בנכס. 4 6574 44,45 רח' דרך הים מע"ש – מבנה קהילה ורווחה מבנה בשימוש עמותת עמיח"י העמותה הגישה בקשה להקצאה לתקופת שימוש נוספת בנכס. 5 6574 44,45 רח' דרך הים סב"י – מבנה קהילה ורווחה מבנה בשימוש עמותת קלי"ק העמותה הגישה בקשה להקצאה לתקופת שימוש נוספת בנכס. ימים ממועד 45 כל המבקש להתנגד להקצאות המבנים לעיל, רשאי להגיש התנגדות בכתב, תוך פרסום זה. העירייה איננה מחויבת בזימון המתנגדים לשמיעת טיעונים בעל פה. את ההתנגדויות יש להגיש בדואר רשום או במסירה אישית לידי עו"ד אילת לרר מילאנו, .09-7759730 : הוד השרון טל 28 מחלקת נכסים, רחוב יהושע בן גמלא הקצאת המבנים מתבצעת בהתאם לנוהל הקצאת קרקעות ומבנים שפורסם בחוזר מנכ"ל , על תיקוניו. 5/2001 משרד הפנים אין בפרסום מודעה זו משום התחייבות של העירייה לקבל בקשה כלשהי. עיריית הוד השרון 42 10.9.2020 | כא׳ באלול תש"פ 1067 | 1325 גיליון רשת מקומונים בשרון 8 2 0 2 0 1 9 9 2 2

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=